حوزه سازماندهي و مديريت منابع انساني

نوشته شده توسط مدیر سایت. ثبت شده در بخش: زمينه هاي خدمات شركت

• حقوق و دستمزد

•روانشناسي صنعتي  -سازماني

•طبقه بندي مشاغل

• طراحي ساختار سازماني

•  برنامه ريزي نيروي انساني

•  سيستم پيشنهادات و مديريت مشاركتي

• پياده سازي سيستم هاي كاهش هزينه پرت و افزايش بهره وري نيروي انساني