شرح خدمات پروژه مهندسي ارزش

نوشته شده توسط مدیر سایت. ثبت شده در بخش: شرح خدمات کلی شرکت

توجه 1 :  چنانچه در اين پروژه هدف استقرار نظام اجرايي مهندسي ارزش درسازمان باشد،تيم تحقيق به استقرار آن ميپردازد . از طرف ديگر ،چنانچه عدف ، اجراي رويكرد مهندسي ارزش براي پروژه ها يا محصولات /خدمات ويژه اي باشد ،دقيقاً براساس رويكرد ارايه شده در الايدههاي بعدي تيم اجرايي تشكيل و نسبت به آن اقدام خواهد شد.

توجه 2 :  دركنار فعاليتهاي اصلي ، هدايت و آ«وزش مجموعه درگير در موضوع نيز توسط تيم پروژه انجام خواهد شد.

هدف : استقرارنظامي داراي قابليت اجراي مهندسي ارزش مشتمل بر فازهاي سه گانه زير و رويكردهاي مربوط به آن :

 فاز اول –مطالعات اوليه براي استقرارر رويكردهاي مربوط به تعريف مساله و حوزه مطالعه تشكيل تيم مطالعه ،تعيين معيارهاي ارزشي مربوط به مشتري يا بهره بردار، تعيين عوامل و معيارهاي ارزيابي ،جمع آؤري اطلاعات و ايجاد الگوي مربوط

ملاحظات اجرايي فاز اول: تعريف ريشه اي مساله و تعيين حوزه مناسب با پتانسيل بهبود مناسب ، تشكيل تيم خلاق وانگيزه مند و رعايت انضباط كاري ،توجه به تعريف مشتري نههايي از ارزش ، جمع آوري اطلاعات از بهترين منابع و عملكردها و تحليل دقيق آنها

فاز دوم : مطالعه ارزش براي استقرار رويكردهاي مربوط به تعيين خدف مطالعه و محدوديتهاي مربوط، مطالعه دقيق توسط تيم ، تايجاد بستر مناسب براي طرح ايده هاي بهبود طرح ، طرح ايده هاي خلاقانه بهبود ارزيابي ايده ها به كمك معيارهاي ارزيابي، توسعه ايده هاي برگزيده

مراحل اجراي فاز دوم:

تبيين اطلاعات : تبيين مساله و اطلاعات آن توسط افراد مسئول و تحليل اطلاعات

تحليل :عملكرد شناسايي دسته بندي و تحليل كاركردهاي موضوع مطالعه

خلاقيت:  ارايه ايده هاي خلاقانه براي تحقق بهتر كاركردها

ارزيابي: ارزيابي ، اولويت بندي و انتخاب ايده هاي برتر براي بررسي بيشتر

توسعه: تحليل هزينه – فايده اطلاعات اجراي برنامه و نهايي كردن پيشنهادات

ارايه: ارايه، نتايج به ذينفعان كليدي و تصميم گيرندگان

فاز سوم: مطالعه مطالعات تكميلي براي استقرار رويكردههاي مربوط به مطالعات تفصيلي تكميل تغييرات، اجراو پيگيري تغييرات نظارت و اجرا