سيستم مديريت پروژه بر اساس استاندارد ISO10006-2003

نوشته شده توسط مدیر سایت. ثبت شده در بخش: شرح خدمات کلی شرکت

مرحله 1: شناخت و آموزش‌هاي اوليه

ارزيابي و بررسي وضعيت موجود

 تهيه و ارائه گزارش شناخت و برنامه زمانبندي اجراي پروژه

برگزاري دوره آموزشي مباني مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 2004

مرحله 2:  طراحي سيستم

تدوين  متدولوژي مديريت پروژه

طراحي سيستم مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 2004 به عنوان استاندارد مرجع مديريت پروژه

شناسايي فرايندهاي مورد نياز سازمان منطبق بر استاندارد و تهيه نمودار فرايندي سازمان (Process Map) و تشريح نحوه اجراي فرايندها با همكاري كارشناسان شركت

طراحي سيستم نگهداري و كنترل مستندات و مدارك سازمان

مرحله 3:  اجرای آزمایشی و خود ارزيابي و آموزش‌هاي نهايي

نظارت بر اجراي آزمایشی سيستم مديريت پروژه طراحي شده در سازمان بر روی یک پروژه به انتخاب کارفرما

دريافت بازخور از نماينده مديريت و واحدهاي سازماني در خصوص چگونگي اجراي سيستم و اشکالات احتمالي حاصل از طرح ريزي و مستندسازي و اعمال بازنگري هاي لازم و اقدامات اصلاحي

انعکاس به موقع موانع و مشکلات به نماينده مديريت سازمان و ارائه پيشنهادات و راهکارهاي لازم جهت اتخاذ اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه براي رفع آنها

برگزاري دوره آموزشي خود ارزيابي سیستم مدیریت پروژه

همکاري با کارفرما جهت انجام خود ارزيابي سيستم مديريت پروژه و پيگيري رفع عدم تطابقات توسط پرسنل سازمان کارفرما