سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO/TS29001:2007

نوشته شده توسط مدیر سایت. ثبت شده در بخش: شرح خدمات کلی شرکت

ارائه خدمات آموزشي و مشاوره در جهت استقرار استاندارد بين المللي ISO/TS29001:2007 تا مرحله اخذ تائيديه شركت گواهي دهنده  كه  مراحل اجرايي آن به شرح زيرمي باشد :

الف – شناخت :

1- شناخت وضع موجود واحد صنعتي بر اساس استاندارد ISO/TS29001:2007 مشتمل بر ساختار سازمانی ، فرآیند های اصلی سازمان ، داده های جاری درارتباط با الزامات سیستم مورد نظرو فهرست نیازهای اصلی برای ادامه کار و ارائه گزارش آن به واحد صنعتي .

 

ب – آموزش و طراحی سیستم :

2-  آموزش استاندارد ISO/TS29001:2007 و ابزارهای کیفیت مربوطه بر اساس مندرجات جدول پيوست اين قرارداد.

3-  تشكيل و توجيه اعضاي كميته راهبري ISO/TS29001:2007  و كميته هاي فرعي مربوطه و تعيين مسئوليتهاي ايشان.

4- همكاري و مشاركت مشاور با كارشناسان واحد صنعتي در زمينه طراحي يا اصلاح سيستمهاي مورد نياز و مستندسازي فرآيندها و روشهاي اجرايي (Procedures) براي عناصر مشروحه زير :

سيستم مديريت كيفيت (شامل : الزامات عمومي و الزامات مربوط به مستندات)

مسئوليت مديريت (شامل : تعهد مديريت، مشتري محوري، تعيين خط مشي و اهداف كيفيت با رويكرد SWOT، طرح ريزي، تعيين مسئوليت و اختيارات به صورت مدون، انتقال اطلاعات و تدوين ماتريس گزارش دهي واحدها ، بازنگري مديريت و تعريف وروديها و خروجيهاي آن  بر اساس رويكرد استاندارد ISO9004:2000 )

مديريت منابع (شامل : فراهم كردن منابع، منابع انساني، زير ساخت، محيط كار و نظام پيشنهادات كاركنان و 5S )

پديدآوري محصول (شامل : طرح ريزي پديدآوري محصول، فرآيندهاي مرتبط با مشتري، طراحي و تكوين، خريد، توليد و ارائه خدمات، كنترل وسايل پايش و اندازه گيري)

اندازه گيري، تجزيه و تحليل و بهبود (شامل : كليات، پايش و اندازه گيري،كنترل محصول نامنطبق، تحليل داده ها و بهبود مستمر

5- همكاري و مشاركت مشاور با كارشناسان واحد صنعتي دراستقرار تکنیک بهبود مستمر (CIP) و تعریف و اجرای حداقل دو پروژه بهبود مستمر.

6- همكاري و مشاركت مشاور با كارشناسان واحد صنعتي در زمينه تهيه و تدوين دستورالعملهاي كاري                                 (Work-instructions) و طرح كيفيت و طرحهای کنترل .

7- همکاری ومشارکت باسازمان درزمینه شناسایی و استقرار کلیه Control Feature های سازمان

8- تهيه نظام نامه كيفيت (Quality Manual) شامل :

- تدوين خط مشي كيفيت (Quality Policy) واحد صنعتي

- تعيين مسئوليتها، اختيارات و ارتباطات كاري كاركنان مؤثر بر كيفيت و نيز همكاري در تعيين و انتخاب نماينده مديريت، مميزان داخلي و تعيين جايگاه آنها در چارت سازماني (در صورت نياز)

-  تصويب نظام نامه كيفيت براساس عناصر استاندارد ISO/TS29001:2007

 

ج – ممیزی :

9- همكاري و مشاركت مشاور با كارشناسان واحد صنعتي در زمينه استقرار نظام مميزي داخلي

10-تدوين چك ليست مميزي اول شخص مبتني بر رويكرد فرآيندي و متناسب با سازمان و انجام یک نوبت ممیزی داخلی توسط مشاور و مميزان داخلي واحد صنعتي بر روي نظام كيفيت و شناسايي مغايرتها و عدم تطابقهاي احتمالي

11-  حضور در مرحله مميزي نهايي (Final-Audit) كه توسط شركت CB انجام خواهد شد و مشاور همكاري لازم را در اين زمينه با واحد صنعتي به منظور اخذ تائيديه شركت CB خواهد داشت.

 

مراحل اجرائي پروژه استقرار استاندارد ISO/TS29001:2007

رديف

عنوان فعاليت

مدت پيش بيني شده به ماه

1

برگزاري جلسه توجيهي براي مديران و كارشناسان كارفرما

يك ماه

2

شناخت وضع موجود

3

آموزش مديران و كارشناسان كارفرما

قبل از اتمام فعاليت پنج

4

تشكيل كميته راهبري و كميته هاي فرعي مربوطه و توجيه اعضاي آن

سه ماه

5

مستندسازي فرآيندها شامل:

طراحي يا اصلاح سيستمهاي مورد نياز

تهيه و تدوين نظام نامه كيفيت

تهيه و تدوين روشهاي اجرايي

تهيه و تدوين دستورالعملهاي كاري

تهيه و تدوين طرح كيفيت

6

استقرار مستندات تدوين شده و نظارت بر اجراي مستندات

- تعريف و اجراي حداقل 2 پروژه بهبود مداوم

دوماه

7

انجام مميزهاي داخلي

8

رفع عدم انطباقها و انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه 

9

حضور در مميزي نهائي و اخذ تائيديه شركت گواهي دهنده CB

جمع كل زمان پيش بيني شده براي اجراي پروژه (با احتساب فعاليتهاي موازي)

شش ماه

 

برنامه آموزش هاي مورد نياز براي استقرار استاندارد ISO/TS29001:2007

موضوع آموزش

ساعات آموزش

1- مستندسازي و تشريح الزامات استاندارد ISO/TS29001:2007

16

2- مميزي داخلي الزامات استاندارد ISO/TS29001:2007

16

3- آشنايي به مفاهيم و روشهاي كاليبراسيون

16

4- آشنايي با روشها و فنون آماري بر مبناي استاندارد ISO/TR 10017:2003

16

5- ايجاد، اجراء و نگهداري نظام آموزش بر مبناي استاندارد ISO10015:2003

8

6- آشنايي با روشهاي بهبود مستمر و رويكرد حل مسئله

8

7- مديريت رسيدگي به شكايات مشتري بر مبناي استاندارد ISO10002:2004

8

8- آموزش نظام آراستگي محيط كار 5S

8

9-آشنائي با بسط عملكرد كيفيت QFD

16

10-آشنائي با روشهاي SPC

16

كل ساعات آموزش

128